image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 17/TTr-UBND 02/10/2023 Tờ trình đề nghị điều chuyển vị trí công tác chức danh công chức chuyên môn+
Lượt xem: 141
Tải về
Số 226/BC-UBND 15/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023 xã Nam Lợi
Lượt xem: 48
Tải về
SỐ: 1320/TB-UBND 29/09/2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC NĂM 2023 TẠI XÃ NAM LỢI
Lượt xem: 51
Tải về
780/UBND-PNV 10/12/2019 Công văn v/v triển khai đánh giá xếp loại cán bộ công chức cấp xã năm 2019
Lượt xem: 148
Tải về
779/UBND-PNV 10/12/2019 Công văn v/v tổng kết công tác xây dựng chính quyền cơ sở các xã, thị trấn năm 2019
Lượt xem: 163
Tải về
777/UBND-PNV 10/12/2019 Công văn v/v đánh giá công chức, viên chức năm 2019
Lượt xem: 197
Tải về
01/HD-UBND 08/11/2018 Hướng dẫn của UBND huyện v/v tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 175
Tải về
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 165
Tải về
73/KH-UBND 16/07/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 164
Tải về
808-QĐ/TU 12/07/2018 Quyết định của Tỉnh ủy v/v hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Trực
Lượt xem: 172
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang